วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ระเบียบ กฎหมาย อบต.


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552Adobe Acrobat Document 73.18 KBดาวน์โหลด 2058ครั้ง
พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.๒๕๓๙(มีกรณีศึกษา)Adobe Acrobat Document 197.75 KBดาวน์โหลด 1584ครั้ง
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับเต็มถึง ฉ.5) พ.ศ.2537Adobe Acrobat Document 177 KBดาวน์โหลด 981ครั้ง
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับเต็มถึง ฉ.6) พ.ศ.2552Adobe Acrobat Document 28.71 KBดาวน์โหลด 2059ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553Adobe Acrobat Document 251.13 KBดาวน์โหลด 1406ครั้ง
พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542Adobe Acrobat Document 109.45 KBดาวน์โหลด 440ครั้ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549Adobe Acrobat Document 90.55 KBดาวน์โหลด 434ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543Adobe Acrobat Document 98.01 KBดาวน์โหลด 336ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543Adobe Acrobat Document 124 KBดาวน์โหลด 265ครั้ง
พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการเมินภาษี บำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529Adobe Acrobat Document 70.47 KBดาวน์โหลด 199ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534Adobe Acrobat Document 95 KBดาวน์โหลด 210ครั้ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539Adobe Acrobat Document 167.13 KBดาวน์โหลด 376ครั้ง
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนพรรษา 80 พรรษาAdobe Acrobat Document 72.14 KBดาวน์โหลด 184ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548Adobe Acrobat Document 267.2 KBดาวน์โหลด 1018ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่2)ฉบับแก้คำผิดAdobe Acrobat Document 267.2 KBดาวน์โหลด 660ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2551Adobe Acrobat Document 127.89 KBดาวน์โหลด 1539ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)Adobe Acrobat Document 171.22 KBดาวน์โหลด 977ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549Adobe Acrobat Document 414.62 KBดาวน์โหลด 661ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548Adobe Acrobat Document 145.78 KBดาวน์โหลด 644ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541Adobe Acrobat Document 69.67 KBดาวน์โหลด 809ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549Adobe Acrobat Document 115.56 KBดาวน์โหลด 843ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549Adobe Acrobat Document 159.99 KBดาวน์โหลด 633ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551Adobe Acrobat Document 837.17 KBดาวน์โหลด 791ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553Adobe Acrobat Document 3.64 MBดาวน์โหลด 745ครั้ง
คู่มือ_ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540Adobe Acrobat Document 2.32 MBดาวน์โหลด 422ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓Adobe Acrobat Document 95.98 KBดาวน์โหลด 3747ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔...New!Adobe Acrobat Document 135.44 KBดาวน์โหลด 785ครั้ง
พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ (ใช้กับพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม)Adobe Acrobat Document 392.26 KBดาวน์โหลด 1601ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔Adobe Acrobat Document 95.88 KBดาวน์โหลด 548ครั้ง
 การบริหารงานบุคคล อบต.
หลักเกณฑ์ในการประเมินและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลAdobe Acrobat Document 54.58 KBดาวน์โหลด 2117ครั้ง
พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542Adobe Acrobat Document 134.38 KBดาวน์โหลด 1015ครั้ง
พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542Adobe Acrobat Document 73.57 KBดาวน์โหลด 961ครั้ง
สรุปหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 หรือ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3Adobe Acrobat Document 1.18 MBดาวน์โหลด 2411ครั้ง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 863.63 KBดาวน์โหลด 1538ครั้ง
คู่มือ_การจัดทำบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบลAdobe Acrobat Document 1.53 MBดาวน์โหลด 2296ครั้ง
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2553Adobe Acrobat Document 235.27 KBดาวน์โหลด 1715ครั้ง
การกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเกื้อกูลกัน(มท ๐๘๐๙.๑/ว ๕๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕)Adobe Acrobat Document 798.61 KBดาวน์โหลด 1638ครั้ง
ตัวอย่าง_การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล(มีคำอธิบาย)Word Document 327 KBดาวน์โหลด 6577ครั้ง
ตาราง_การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล รอบ เมษายน และ ตุลาคม (รับรองไม่เพี้ยน)Excel Spreadsheet 59.5 KBดาวน์โหลด 6491ครั้ง
แนวทางการรับโอนข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2553Adobe Acrobat Document 91.36 KBดาวน์โหลด 2875ครั้ง
ก.อบต.(ก.กลาง) เห็นชอบให้พนักงานส่วนตำบลที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง สามารถเลื่อนขั้นเงินได้(ที่ ป.เหลิม_หาดแพง เรียกร้อง)Adobe Acrobat Document 98.94 KBดาวน์โหลด 998ครั้ง
ศาลพิพากษาจำคุกและปรับนายก อบต.ฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 (กรณีสอบปลัดฯ7)Adobe Acrobat Document 489.18 KBดาวน์โหลด 1004ครั้ง
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่างAdobe Acrobat Document 92.44 KBดาวน์โหลด 723ครั้ง
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำAdobe Acrobat Document 100.47 KBดาวน์โหลด 1778ครั้ง
คู่มือ_การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบลAdobe Acrobat Document 231.55 KBดาวน์โหลด 999ครั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(เลขที่ตำแหน่งต่างๆ)Adobe Acrobat Document 2.38 MBดาวน์โหลด 1510ครั้ง
ตาราง_โปรแกรมสำหรับตรวจสอบผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะพนักงานส่วนท้องถิ่นExcel Spreadsheet 40 KBดาวน์โหลด 3057ครั้ง
แนวทางการนับระยะเวลาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯAdobe Acrobat Document 634.58 KBดาวน์โหลด 780ครั้ง
แนวทางการนับระยะเวลาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลฯ_(ตำแหน่งทั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพ)Adobe Acrobat Document 634.58 KBดาวน์โหลด 492ครั้ง
การขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในองค์การบริหารส่วนตำบล (มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๐๑)Adobe Acrobat Document 56.4 KBดาวน์โหลด 538ครั้ง
สรุปหลักเกณฑ์_การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นPowerPoint Presentation 1015.5 KBดาวน์โหลด 2590ครั้ง
ก.อบต.(ก.กลาง)ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินพนักงานส่วนตำบล สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้แม้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา..NewAdobe Acrobat Document 687.08 KBดาวน์โหลด 478ครั้ง
การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 304.33 KBดาวน์โหลด 1244ครั้ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550Adobe Acrobat Document 33.66 KBดาวน์โหลด 1044ครั้ง
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553Adobe Acrobat Document 2.54 MBดาวน์โหลด 1100ครั้ง
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับAdobe Acrobat Document 54.87 KBดาวน์โหลด 1194ครั้ง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(นอกระดับควบ) ตาม_มท 0809.2/ ว 33 ลง 25 กุมภาพันธ์ 2548Adobe Acrobat Document 400.59 KBดาวน์โหลด 7535ครั้ง
แนวทางการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล กรณีการโอน(ย้าย)ภายหลังการประเมินเลื่อนระดับแล้วเสร็จAdobe Acrobat Document 48.68 KBดาวน์โหลด 530ครั้ง
ความรู้เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์PowerPoint Presentation 2.51 MBดาวน์โหลด 1459ครั้ง
หารือวุฒิการศึกษารัฐศาสาตรมหาบัณฑิตAdobe Acrobat Document 301.77 KBดาวน์โหลด 1063ครั้ง
การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3Adobe Acrobat Document 76.71 KBดาวน์โหลด 2221ครั้ง
สรุปหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำของ อปท.(คัมภีร์)Adobe Acrobat Document 810.93 KBดาวน์โหลด 837ครั้ง
คู่มือ ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ ก.พ.รับรอง(สำหรับเทียบวุฒิการศึกษา)Adobe Acrobat Document 3.95 MBดาวน์โหลด 728ครั้ง
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง (มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๕,ว๓๕๖)Adobe Acrobat Document 1.2 MBดาวน์โหลด 888ครั้ง
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้Adobe Acrobat Document 64.44 KBดาวน์โหลด 261ครั้ง
แนวทางการแก้ไขกรณีการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไม่ถูกต้องAdobe Acrobat Document 50.01 KBดาวน์โหลด 300ครั้ง
แนวทางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล(เพิ่มเต็ม-เพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอน และการเลื่อนระดับ-มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔)Adobe Acrobat Document 117.54 KBดาวน์โหลด 683ครั้ง
ตารางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลท้าย พ.ร.ฏ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๐Adobe Acrobat Document 784.19 KBดาวน์โหลด 980ครั้ง
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ตามกฎหมาย)Adobe Acrobat Document 807.56 KBดาวน์โหลด 129ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองว(ฉบับที่ ๑) ๒๕๕๔Adobe Acrobat Document 452.26 KBดาวน์โหลด 466ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๔...New!!!Adobe Acrobat Document 1.84 MBดาวน์โหลด 1330ครั้ง
กำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อการย้ายหรือการโอน ของสายงานที่เริ่มจากระดับ 3 มท 0809.1/ว 61 ลง 12 มกราคม 2547Adobe Acrobat Document 57.74 KBดาวน์โหลด 343ครั้ง
การปรับปรุงระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเพื่อรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลนอกระดับควบขั้นสูงAdobe Acrobat Document 1.82 MBดาวน์โหลด 175ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น หลังได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔Adobe Acrobat Document 57.43 KBดาวน์โหลด 386ครั้ง
มาตรฐานเลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลAdobe Acrobat Document 2.66 MBดาวน์โหลด 370ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองว(ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔Adobe Acrobat Document 222.31 KBดาวน์โหลด 254ครั้ง
ก.อบต.(ก.กลาง) ประกาศปรับค่าจ้างพนักงานจ้างใหม่(๕%)มีผล ๑ เมษายน ๒๕๕๔Adobe Acrobat Document 116.6 KBดาวน์โหลด 486ครั้ง
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๖๗๕)Adobe Acrobat Document 788.78 KBดาวน์โหลด 339ครั้ง
สรุปหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล อบต.Adobe Acrobat Document 152.78 KBดาวน์โหลด 308ครั้ง
ข้อหารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบลAdobe Acrobat Document 2.05 MBดาวน์โหลด 227ครั้ง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ปี ๒๕๕๔(สายงานระดับ ๑-๒-๓)Adobe Acrobat Document 57.43 KBดาวน์โหลด 173ครั้ง
แนวทางการแก้ไขกรณีเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไม่ถูกต้อง ว.๙๓๕๖Adobe Acrobat Document 44.08 KBดาวน์โหลด 28ครั้ง
 ระเบียบพัสดุ อบต.
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๖๕๒)Adobe Acrobat Document 147.59 KBดาวน์โหลด 905ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท. 2551Adobe Acrobat Document 274.03 KBดาวน์โหลด 1320ครั้ง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลAdobe Acrobat Document 58.49 KBดาวน์โหลด 708ครั้ง
การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2550Adobe Acrobat Document 706.44 KBดาวน์โหลด 923ครั้ง
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี อบต.แบ่งซื้อแบ่งจ้างพัสดุ ตอนที่ 2Adobe Acrobat Document 338.95 KBดาวน์โหลด 1177ครั้ง
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด การแบ่งซื้อแบ่งจ้างพัสดุ อบต.ตอนที่ 1Adobe Acrobat Document 329.17 KBดาวน์โหลด 1110ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ 2551Adobe Acrobat Document 459.06 KBดาวน์โหลด 738ครั้ง
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี อปท.ไม่ส่งประกาศให้ผู้รับจ้างที่ขอวางหนังสือ การจัดซื้อ_จ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 2548Adobe Acrobat Document 164.11 KBดาวน์โหลด 750ครั้ง
มหาดไทยยกเลิกระเบียบพัสดุของอบต.พ.ศ. 2538 แล้ว มีผลใช้บังคับภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 120 วัน หรือ 26 ตุลาคม 2553 นี้Adobe Acrobat Document 142.4 KBดาวน์โหลด 603ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม _ฉบับที่ 9_ พ.ศ.2553-ล่าสุด!Adobe Acrobat Document 436.63 KBดาวน์โหลด 2367ครั้ง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 860.68 KBดาวน์โหลด 718ครั้ง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาราคา(ซองสอบราคาจากผู้รับจ้าง)Adobe Acrobat Document 238.59 KBดาวน์โหลด 554ครั้ง
แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ อบต. (มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๔๑_ยังใช้ได้อยู่)Adobe Acrobat Document 338.22 KBดาวน์โหลด 2692ครั้ง
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมAdobe Acrobat Document 359.91 KBดาวน์โหลด 446ครั้ง
การตั้งงบประมาณเพื่อการซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)Adobe Acrobat Document 981.78 KBดาวน์โหลด 803ครั้ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๑/ว๕๐๒)Adobe Acrobat Document 297.52 KBดาวน์โหลด 206ครั้ง
ซ้กซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๑๑ ลว ๒๒ ก.พ.๒๕๕๔ )Adobe Acrobat Document 45.56 KBดาวน์โหลด 239ครั้ง
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 270.31 KBดาวน์โหลด 52ครั้ง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 122.56 KBดาวน์โหลด 74ครั้ง
 ระเบียบ การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน อบต.
การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)-ไม่จำเป็นต้องใช้ใบเสร็จ2552Adobe Acrobat Document 464.49 KBดาวน์โหลด 451ครั้ง
การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานใน อปท.เพื่อประโยชน์ในการการเบิกจ่าย (มท 0809.3/ว 646 ลงวันที่ 29 มี.ค.2548)Adobe Acrobat Document 798.65 KBดาวน์โหลด 596ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547Adobe Acrobat Document 279.34 KBดาวน์โหลด 466ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548Adobe Acrobat Document 57.44 KBดาวน์โหลด 664ครั้ง
การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการAdobe Acrobat Document 191.8 KBดาวน์โหลด 593ครั้ง
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 271.33 KBดาวน์โหลด 896ครั้ง
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๗๑๒ ลว ๒๓ ก.พ.๒๕๕๔)Adobe Acrobat Document 195.62 KBดาวน์โหลด 604ครั้ง
 ระเบียบ งบประมาณ อบต.
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2541Adobe Acrobat Document 78.27 KBดาวน์โหลด 427ครั้ง
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2543Adobe Acrobat Document 56 KBดาวน์โหลด 358ครั้ง
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543Adobe Acrobat Document 55.55 KBดาวน์โหลด 390ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547Adobe Acrobat Document 1.39 MBดาวน์โหลด 348ครั้ง
ตัวอย่าง ประกาศสภา อบต.เรื่องการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯAdobe Acrobat Document 60.21 KBดาวน์โหลด 541ครั้ง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2553Adobe Acrobat Document 115.71 KBดาวน์โหลด 610ครั้ง
ตัวอย่าง คำแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศAdobe Acrobat Document 87.62 KBดาวน์โหลด 765ครั้ง
ตัวอย่าง ประกาศสภา อบต.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯAdobe Acrobat Document 37.25 KBดาวน์โหลด 559ครั้ง
ตัวอย่างประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลAdobe Acrobat Document 99.75 KBดาวน์โหลด 509ครั้ง
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ อบต.(ขั้นตอน)Adobe Acrobat Document 135.66 KBดาวน์โหลด 707ครั้ง
ตัวอย่าง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.Word Document 102.5 KBดาวน์โหลด 1792ครั้ง
หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547-1Adobe Acrobat Document 1.83 MBดาวน์โหลด 333ครั้ง
หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547-2Adobe Acrobat Document 576.37 KBดาวน์โหลด 460ครั้ง
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ. 2543Adobe Acrobat Document 111.48 KBดาวน์โหลด 761ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยพิบัติกรณีฉุกเฉินAdobe Acrobat Document 553.04 KBดาวน์โหลด 392ครั้ง
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน(เพิ่มเติม เช่น อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า ประปา)Adobe Acrobat Document 52.63 KBดาวน์โหลด 708ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔Adobe Acrobat Document 62.9 KBดาวน์โหลด 628ครั้ง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔Adobe Acrobat Document 41.95 KBดาวน์โหลด 313ครั้ง
 แนวทางปฏิบัติ ข้อหารือต่างๆ
คำพิพากษาศาลคดี กรณี นายก อบต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช้ตำแหน่งหน้าที่ กลั่นแกล้งข้าราชการประจำAdobe Acrobat Document 134.14 KBดาวน์โหลด 1103ครั้ง
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง รองนายก ฯ เลขานายก ฯและเลขาสภาฯAdobe Acrobat Document 29.47 KBดาวน์โหลด 1365ครั้ง
หารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจ้างครูให้โรงเรียนได้Adobe Acrobat Document 133.36 KBดาวน์โหลด 578ครั้ง
ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 50.53 KBดาวน์โหลด 1488ครั้ง
ตัวอย่าง_การปรับขนาด อบต.เป็นขนาดกลางและขนาดใหญ่Adobe Acrobat Document 87.54 KBดาวน์โหลด 3271ครั้ง
สิทธิและสวัสดิการฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 112.58 KBดาวน์โหลด 751ครั้ง
ซักซ้อมแนวทางการตำนวณเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)ประจำปีงบประมาณ 2553Adobe Acrobat Document 196.88 KBดาวน์โหลด 291ครั้ง
ประดับเครื่องหมาย (อินทธนู) ในการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีและพิธีการสีขาวสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 352.65 KBดาวน์โหลด 1014ครั้ง
สิทธิประโยชน์ของฝ่ายการเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลAdobe Acrobat Document 86.38 KBดาวน์โหลด 866ครั้ง
หารือกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการสอบAdobe Acrobat Document 109.02 KBดาวน์โหลด 358ครั้ง
เชิญ Download เอกสาร ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วAdobe Acrobat Document 434.74 KBดาวน์โหลด 832ครั้ง
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช พิพากษาเพิกถอนคำสั่ง อบต.เขานิพันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี ที่สั่งให้ปลัดอบต.คืนเงินจำนวนกว่า 70,000 บาท ตามคำทักท้วงของ สตง.Adobe Acrobat Document 533.31 KBดาวน์โหลด 650ครั้ง
ตอบข้อหารือการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(การตั้งค่าตอบแทน)Adobe Acrobat Document 4.88 MBดาวน์โหลด 746ครั้ง
การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 277.5 KBดาวน์โหลด 442ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552(รวมทั้งคนพิการ)Adobe Acrobat Document 272.91 KBดาวน์โหลด 510ครั้ง
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555Adobe Acrobat Document 357.07 KBดาวน์โหลด 265ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555Adobe Acrobat Document 335.46 KBดาวน์โหลด 191ครั้ง
การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554Adobe Acrobat Document 404.51 KBดาวน์โหลด 169ครั้ง
คำถาม-คำตอบ-แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้าน ของ อปท.Adobe Acrobat Document 50.03 KBดาวน์โหลด 855ครั้ง
คำถาม-คำตอบ-แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ อปท.Adobe Acrobat Document 50.19 KBดาวน์โหลด 762ครั้ง
คำถาม-คำตอบ-แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของ อปท.Adobe Acrobat Document 45.71 KBดาวน์โหลด 691ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(การควบคุมและการติดตามการใช้ฯ) 1Adobe Acrobat Document 59.29 KBดาวน์โหลด 615ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(การควบคุมและการติดตามการใช้ฯ) 2Adobe Acrobat Document 135.68 KBดาวน์โหลด 1033ครั้ง
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านกิจการสภาท้องถิ่น น่าสนใจ...(จากเวป สนง.ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)Adobe Acrobat Document 145.64 KBดาวน์โหลด 615ครั้ง
หารือเรื่องการฝึกอบรมของหน่วยงานอื่นที่มิใช่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2554Adobe Acrobat Document 484.64 KBดาวน์โหลด 348ครั้ง
การส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหายAdobe Acrobat Document 164.05 KBดาวน์โหลด 158ครั้ง
สตง.แจ้งกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดและอำเภอระงับการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAdobe Acrobat Document 187.32 KBดาวน์โหลด 446ครั้ง